اتاق کدام رئيس جمهور تاکنون محبوب تر بوده
مهندس شهاب
توضیحات
با توجه به روند کنوني کشور در دولت آقاي دکتر روحاني و با توجه به سبک مديريتي دولت احمدي نژاد در 2دوره ي قبل به نظر شما کداميک از اين دولتها در نزد مردم محبوبتراند؟ اگر شما رئيس جمهور ايران بوديد کدام دغدغه و يا برنامه براي شما در اولويت بود؟ آيا تحصيلات و پرستيژ سياسي و رفتاري سياستمداراني چون آقاي دکتر ظريف و دکتر صالحي و ... تاثيري در پيشبرد اهداف سياسي انقلاب و فهماندن ايراني صلح طلب و متمدن به جهانيان دارد؟؟
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت ویکتوریا
ساعت ویکتوریا