اتاق شبکه هاي ماهواره اي مذهبي شيعي
مهندس شهاب
توضیحات
آيا تا کنون به برخي شبکات مذهبي شيعي که از ماهواره پخش ميشود توجه کرديد!!! شبکه هايي همچون اهل بيت ع - شبکه امام حسين ع - شبکه معارف ... اين شبکات که داراي چندين روحاني شيعي و بعضا به نامي هم هستند زاييده ي تفکر استعماري غرب و به ويژه انگليس هستند.در اين شبکه ها از شيعه و شيعيان به نيکي ياد ميشود و تمامي احترامات و واجبات عملي و رفتاري رعايت ميشود که اين موضوع گام نخست در جلب بينندگان و اعتماد قلبي انان است. در بين برنامه هاي اين شبکات به شدت به اهل تسنن توهين ميشود و برنامه هايي هم جهت مصاف علني در تلويزيون پخش و فرد سني شکست ميخورد و اين عمل هر چند وقت يکبار صورت ميگيرد و پس پايان اين ماجرا توهين و فحاشي ماهرانه به تسنن صورت ميگيرد که در ظاهر نکته ي مهمي نيست اما اين شبکه دقيقا براي اين آيتم آخر ساخته شده!!! بله!! براي جدال و نفاق بين شيعه و سني. در هفته ي وحدت ميان شيعه و سني اين شبکات اين هفته را هفته ي نکبت مينامند و اقدام به توهين و ... ميکنند و با اين کار جدال ميان شيعه و سني را دامن ميزنند و ... تحليل اين بخش را به عهده ي شما ميگذارم. در گام بعدي شبکه هاي ديگر مانند اهل بيت ع با روشي زيرکانه و ماهرانه در اقدامي مخرب به ترويج شليعات بي اساس و بيپايه و نصبت آنها به معصومين به ايجاد شبهه در دين ميپردازد . از جمله اين اقدامات داشتن چند همسري برخي امامان را ريشه در اخلاقيات انها ميدانو و يا در اقدامي علت برخي جنگهاي اسلام را دعوا بر سر قدرت و خلافت و جنگ براي بدست آوردن زن هاي زيبا ميداند در آخر گفته ي امام خميني ره را در مورد اسلام غربي انگلسي را بايد امروز بيش از پيش آويزه ي گوش کرد. باتشکر از شما/شهاب منصوري
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
تسبیح دیجیتال
تسبیح دیجیتال